Pembukaan UUD 1945 Dalam Bahasa Sunda

Oendang-oendang Dasar

BOEBOEKA:

Satemen-temenna kamerdikaan teh hakna oenggal-oenggal bangsa, djeung koe sabab eta atoeran pendjadjahan di alam doenja teh koedoe dileungitkeun sabab henteu sadjalan djeung rasa kamanoesaan djeung kaadilan.           

Djeung perdjoeangan pergerakan kamerdikaan Indonesia geus nepi kana sa’atna noe bagdja djeung salamet-santosa nganteur Rajat Indonesia kana panto Nagara Indonesia, noe merdika, sabibiloeloengan, ngabogaan daolat, adil djeung mahmoer. 

Koe berkahna Rahmat Toehan Noe Maha Kawasa, djeung disoeroeng koe angen-angen loehoer, soepaja boga kahiroepan kabangsaan noe bebas, koe djalan ieu Rajat Indonesia ngakoe kana kamerdikaan sorangan.

Lian ti eta pikeun ngawangoen Pamarentahan Nagara Indonesia noe nangtajoengan sakoemna bangsa Indonesia djeung sakoeliah lemah tjai Indonesia, djeung pikeun ngamadjoekeun karahardjaan oemoem, ngamadjoekeun kahiroepan bangsa, djeung miloe ngalaksanakeun katartiban doenja, noe didadasaran kamerdikaan, kaakoeran noe langgeng djeung kaadilan sosial, nja disoesoen kamerdikaan kabangsaan Indonesia teh dina hidji Oendang-oendang Dasar Nagara Indonesia, noe diwangoen dina hidji soesoenan nagara Repoeblik Indonesia noe rajatna boga daolat djeung didadasaran koe: Katoehanan Noe Maha Esa, kamanoesaan noe adil djeung adab, Indonesia noe ngahidji, djeung karajatan noe dipingpin hikmat-kabidjaksanaan dina permoesjawaratan-perwakilan, bari djeung ngawoedjoedkeun hidji kaadilan sosial keur sakoemna rajat Indonesia.

sumber: http://sundanesecorner.org/2012/09/07/ri-constitution-in-sundanese/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s